REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

I ZASADY OGÓLNE

 1. Właścicielem wypożyczalni i szkoły SUPer REGA jest Maria Banaszak, prowadząca działalność: SATELITA Maria Banaszak z siedzibą w Dźwirzynie, ul. Wyzwolenia 11c/1, NIP: 8512741040, zwaną dalej „SUPer REGA”.
 2. Osoba korzystająca z usług SUPer REGA, w tym: wypożyczania sprzętu, zajęć stand up paddling, eventów specjalnych, itd., zwana jest dalej „KLIENTEM”.
 3. SUPer REGA oświadcza, że posiada ważne ubezpieczenie OC.
 4. SUPer REGA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody, zarówno u KLIENTA jak i osób trzecich, powstałe w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego lub podczas zajęć, pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie lub błędów popełnionych przez osobę prowadzącą zajęcia.
 5. Informacje na temat godzin otwarcia, oferty szczegółowej, cennika oraz prowadzonych zajęć, zamieszone są na stronie internetowej www.superrega.pl oraz na profilu FB/superrega/.
 6. KLIENT płaci za usługi SUPer REGA z góry.
 7. KLIENT może korzystać z oferty SUPer REGA jedynie po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu, po wypełnieniu odpowiedniego formularza i po okazaniu dokumentu tożsamości.
 8. KLIENTEM SUPer REGA może być jedynie osoba pełnoletnia. Z usług SUPer REGA może korzystać także osoba poniżej 18 roku życia, pod warunkiem bycia pod bezpośrednią opieką rodzica lub osoby sprawującej opiekę prawną.
 9. SUPer REGA zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji za wypożyczony lub udostępniony na czas zajęć KLIENTOWI sprzęt.
 10. SUPer REGA może odmówić świadczenia jakichkolwiek usług gdy:
  • KLIENT jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających,
  • warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia KLIENTA lub uszkodzenia sprzętu sportowego,
  • KLIENT odmówił okazania dokumentu tożsamości.
 11. SUPer REGA zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia jakichkolwiek usług KLIENTOWI bez zwrotu pieniędzy w sytuacji naruszenia niniejszego regulaminu w trakcie korzystania z usługi.
 12. KLIENT ma obowiązek:
  • korzystania ze sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie,
  • zwrócenia sprawnego technicznie i w stanie niepogorszonym wypożyczonego lub użyczonego sprzętu wraz z jego wyposażeniem i osprzętem,
  • pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu,
  • nie odstępowania wypożyczonego lub użyczonego sprzętu osobom trzecim,
  • opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia lub użyczenia,
  • W przypadku utraty wypożyczonego lub użyczonego sprzętu lub jego wyposażenia, bądź osprzętu, na skutek kradzieży lub zgubienia, KLIENT jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu, jego wyposażenia lub osprzętu, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 13. KLIENT dopuszczający się zniszczenia sprzętu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.
 14. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu zostanie sporządzony PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA SPRZĘTU. PROTOKÓŁ ZNISZCZENIA SPRZĘTU jest wypełniany przez pracownika obsługi SUPer REGA i przy udziale KLIENTA, na którego został wypożyczony sprzęt i stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
 15. SUPer REGA pobiera od klienta dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, numer telefonu jedynie na okres świadczenia KLIENTOWI usług. Po skorzystaniu przez KLIENTA z usługi dane są zwracane KLIENTOWI. Dane są pobierane w postaci wypełnionych przez KLIENTA formularzy i nie jest wykonywana ich kopia. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, w której KLIENT dokonał zgubienia, zniszczenia lub straty wypożyczonego lub udostępnionego sprzętu. W sytuacji tej dane osobowe KLIENTA przechowywane są do momentu zaspokojenia roszczeń SUPer REGA lub do ogłoszenia wyroku sądowego w tej sprawie. Inspektorem danych osobowych w SUPer REGA jest Maria Banaszak (kom. 606 20 78 20)
 16. Ewentualne sprawy sporne rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby SUPer REGA.

II WYPOŻYCZANIE SPRZĘTU

 1. W celu wypożyczenia sprzętu KLIENT ma obowiązek wypełnić odpowiedni formularz. Jego podpisanie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. KLIENT ma obowiązek sprawdzić wypożyczany sprzęt i zgłosić SUPer REGA wszystkie wady i uszkodzenia.
 3. SUPer REGA ma obowiązek udostępnić sprzęt w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie.
 4. KLIENT ma obowiązek zachować ogólne zasady bezpieczeństwa nad wodą:
  • Nie wypożyczać sprzętu będąc pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych,
  • Podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu nie spożywać alkoholu lub korzystać z innych używek,
  • Na wodzie posiadać założoną i zapiętą kamizelkę asekuracyjną,
  • Korzystać z wypożyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  • Posiadać zapiętą smycz zarówno do swojej nogi, jak również do deski,
  • Nie podpływać do elementów o ostrych krawędziach wystających z wody,
  • Nie podpływać na stojąco do elementów twardych (np.: pomostów, nabrzeży, filarów mostów, itd.)
  • Nie podpływać do zacumowanych w porcie jednostek oraz ustępować prawa pierwszeństwa wszystkim jednostkom, niezależnie od wielkości oraz napędu.
 5. Czas wypożyczenia liczy się od momentu wydania sprzętu, do momentu zwrotu wypożyczonego sprzętu.
 6. Opłata za wypożyczanie pobierana jest z góry za zadeklarowany przez KLIENTA czas.
 7. Opłata za wypożyczenie sprzętu jest naliczana za każdą kolejną rozpoczętą godzinę.
 8. Za niewykorzystany czas wypożyczenia sprzętu nie przysługuje KLIENTOWI zwrot pieniędzy.
 9. KLIENT ma obowiązek zwrócić wypożyczony sprzęt najpóźniej do godziny z góry podanej przez SUPer REGA.
 10. SUPer REGA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sprzęt i inne rzeczy, umieszczone w wypożyczonych workach i etui wodoszczelnych.
 11. SUPER REGA nie przechowuje rzeczy osobistych KLIENTÓW i nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez KLIENTÓW rzeczy osobiste.
 12. KLIENT ma obowiązek szanowania przyrody, w tym: nie straszenia umyślnego napotkanych zwierząt, nie śmiecenia oraz nie niszczenia roślinności, jak również niepływania w pobliżu łowisk wędkarzy.

III ZAJĘCIA SUPer REGA

 1. Zajęcia prowadzone przez SUPer REGA są prowadzone w trzech wariantach:
  • ZAJĘCIA PODSTAWOWE – mające na celu zaznajomienie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz technikami pływania na deskach typu Stand Up Paddling,
  • WYCIECZKI z RATOWNIKIEM WODNYM – mające na celu zwiększenie poczucia
   bezpieczeństwa uczestników i dodatkowego poznania terenu,
  • WYCIECZKI NA ZACHÓD SŁOŃCA NA MORZU.
 2. Podczas korzystania w wymienionych powyżej zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia oraz do niniejszego regulaminu w tym wszystkich zasad dotyczących wypożyczenia sprzętu.
 3. SUPer REGA nie ponosi odpowiedzialności na zdarzenia wynikające z łamania przez KLIENTÓW postanowień niniejszego regulaminu.

IV SYTUACJE KRYTYCZNE

 1. W sytuacjach krytycznych zagrażających zdrowiu i życiu KLIENCI mają obowiązek:
  • zaalarmować osoby postronne,
  • skontaktować się z SUPer REGA pod numerami telefonów: 602 594 673, 606 207 820,
  • zadzwonić na numery telefonów alarmowych 112, WOPR 601 100 100.